This is a  Magical lab.

Home → About

超导国家重点实验室04组

 

研究方向 →

                                                                        探索高温超导体及相关的机理研究

 

研究特色和技术条件 →

 

(1) 长期致力于非常规高温超导材料探索及机理研究。 以材料研究为切入点研究机理问题。

(2) 单晶生长(软化学:离子交换、释放和插入; 高温法:浮区和布里奇曼法)和高压高温合成方面有优势。

(3) 擅长多维测量条件下精细磁性及电输运研究。

(4) 具有国内为数不多的超高压力下电输运、磁性、比热等 物性测量研究条件。